jsme nezávislým a samostatným právním subjektem jak po stránce ekonomické, tak i po stránce přístrojové a organizační.

Hlavním záměrem chemické laboratoře - Salayová je poskytovat objektivní a správné výsledky předložených a zkoušených vzorků.

  • Mikrobiologické analýzy

  • Chemické analýzy

  • Fyzikální analýzy

Mikrobiologická analýza potravin

celkový počet mikroorganismů, koliformní, kvasinky, plísně, sulfitredukující klostridia/koagulazopoz. S.A., Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Enterobacteriaceae, Aspergilus flavus, Leuconostoc.

Chemická a fyzikální analýza potravin

dusitany, dusičnany, Cd, Pb, Hg, As,Cu, Fe, As, Sn, fosfáty, PCB(+rezidua pesticidů), izomery α, β HCH, lindan, aflatoxiny B1, B2, G1, G2, ochratoxin A, patulin, konzervanty, syntetické barviva - identifikace (výskyt), kys. sorbová, kys. benzoová, transmastné kyseliny, oxid siřičitý dext., ftaláty, BTX, těkavé látky (destiláty), metanol (+ vyšší alkoholy), etanol, uretan, cukry, organické kyseliny (kys. jabl. + mléčná), (vinná + citrónová), energetická hodnota, vitamín C, polyfenoly, aspartam, acesulfam K, sacharin, kofein, popel, kyselost, Ca (víno), chlorpyrifos-methyl, vitamíny skupiny B, vitamín A, C, vitamíny rozpustné v tuku, mastné kyseliny + kys. eruková, diethylenglykol, refrakce, sušina, termol. bílkoviny, Na Cl, zákaly, těkavé kys., VTK, SO2 - titr., bílkoviny (+ vláknina), tuky, aktivita vody, škrob, písek, rozpustnost (vejce), kyseliny organické (vejce).

Mikrobiologická analýza pitné vody

Escherichia coli, koliformní, Enterokoky, Psychrofilni bakterie, Mezofilní bakterie, počet kolonií při 36, 22 o C a´ Mikroskopický obraz - živé organ., Mikroskopický obraz - mrtvé organ., koliformní bakterie, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens.

Chemická a fyzikální analýza pitné vody

antimon, arsen, kadmium, chrom, měď, fluoridy, olovo, mangan, rtuť, nikl, dusičnany, dusitany, selén, 1,2-dichloreten, TCE, PCE, benzen, benzo(a)pyren, hliník, amonné ionty, chloridy, vodivost, sodík, reakce vody, sírany, barva, chuť, pach, zákal, železo, ChSK(Mn), celk. organ. uhlík, vápník, hořčík, vápník + hořčík, chlór volný, rozpuštěné látky celkové, RAS, nerozpuštěné látky, NEL, fosforečnany.

Analýza odpadní a povrchové vody

BSK5, ChSK(Cr), nerozpuštěné látky, N-NO3, N-NO2, N-NH4, N-celkový, P-celk, pH, rozpuštěné látky, rozpušť. anorg. soli, NEL, PAU (BaP), tuky a oleje, AOX, aniakt. tenzidy, fluoridy, kyanidy celk., fenoly, sírany, chloridy, dusitany, dusičnany, PCB, těžké kovy - plamen AAS (Fe, Mn, Cu, Zn, Ni, Co, Ba, těžké kovy - GTA (Ni, Al, Sb, As, Se, Mn, Be, Cr, Pb, Cd, V, Hg -AMA, rozpuštěný kyslík, acidita, vodivost.

Skupinové analýzy


Číslo Popis stanovení Cena
1 chemický rozbor vína (ocenění pro SZPI - bezcukerný extrakt, těk. kyseliny, veškeré titr. kyseliny, alkohol, SO2 - volný, veškerý) 900.- / 1-4 vína, 800.- / 5 a více
2 víno dovoz - lahvované - (ad.1 + popel, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, konzervanty, kvasinky, CPM) 3160.-
3 víno - resveratrol 820.-
4 víno dovoz - nelahvované (ad.1 + popel, glycerol celkový) 1580.-
5 syntetická barviva - přítomnost/identifikace 180.-/440.-
6 syntetický glycerol (dle domluvy, subdodavatelská zkouška) od 5 500.- Kč
7 víno - výskyt přidané vody (dle domluvy, subdodavatelská zkouška) od 10 500.- Kč
8 víno - přídatné látky - umělé sladidla (aspartam, acesulfam K, sacharin) a´ 960.-
9 víno - přídatné látky - maltóza 420.-
10 destiláty, lihoviny - metanol 720.-
11 destiláty, lihoviny (etanol, metanol + vyšší alkoholy) 1260.-
12 destiláty pravé - uretan (ethylkarbamát) 2480.-
13 destiláty, lihoviny (etanol, metanol, 2-propanol) - rodný list 1520.-
14 energetická (nutriční) hodnota 1460.-
15 lihoviny (etanol, cukr, ftaláty) 2500.-
16 půdy - živiny (pH, humus. látky, P, K, Mg, Ca) 880.-
17 půdy - Cd, Pb, Hg, Cr, As - (rozklad lučavkou královskou) - integrovaná produkce 1360.-
18 Nmin. - půdy - integrovaná produkce 560.-
19 voda pitná (tř. č. 5) 1820.-
20 voda teplá (tř. č. 3) 2560.-
21 voda pitná (tř. č. 1) 12710.-
22 Svatomartinské víno 700.-
23 bezcukerný extrakt vína 620.-
24 jílovité částice 480.-
25 listová zeleň N,P,K,Mg,Ca,/+ Mn,Cu,Zn 1320.-/1920.-
26 voda (mikrob. vyšetření tř. 5 + dusičnany, dusitany) 860.-
27 ovoce - Cd, Pb, Hg, Cr, As - integrovaná produkce 1100.-
28 zelenina - Cd, Pb, Hg - integrovaný produkce 660.-
29 vývoz vín do třetích zemí a vystavení VI1 (extrakt, cukr, kys. sorbová, SO2, alkohol, VTK, těkavé kyseliny) / kys. citrónová - AJ 1460.-/1920.-
30 Překlady do cizích jazyků - AJ, NJ, FJ, RJ atd. - 1 normostrana 300.-


chemický rozbor vína (ocenění pro SZPI - bezcukerný extrakt, těk. kyseliny, veškeré titr. kyseliny, alkohol, SO2 - volný, veškerý), víno dovoz - (ad.1 + popel, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn, konzervanty, kvasinky, koli), lihoviny (etanol, cukr, ftaláty), nealko nápoje, suché skořápkové plody, koření, základní rozbor - pitná voda (dle vyhlášky tř.3/5), odpady (tab. 6.1 - třida vyluhovatelnosti I), odpady (tab. 6.2 - třída vyluhovatelnosti II), odpady (tab. 6.3 - třída vyluhovatelnosti III), odpady (tab. 8.1), odpady (tab. 9.1), odpady (tab. 9.2), odpady (tab. 9.3), ekotoxicita, půdy - živiny, Ncelk. - půdy, P, K, Mg, Fe, Ca, půda/substrát (Ncelk., N-NH3, zasolenost, P,K,Mg,Ca), líh, desin. zemina, bezcukerný extrakt vína, jílovité částice, listová zeleň N,P,K,Mg,Ca,/+ Mn,Cu,Zn, závlahová vody, siláž, voda (mirob. vyšetř. tř.č.5).

Analýzy stavebních hmot

nerozpustný zbytek, CaO, Al2 O3, MnO, sírany, chloridy, MgO, dusičnany, Na2O, K2O, Fe2 O3, FeO, Si O2, CaO (volné), cukry, TiO, NEL, PAU, S (celk.), P2 O5, močovina, cukry.

Akreditovaná Chemická laboratoř Salayová.